Tag: Power Ball

2 months ago 0 220
หวยพาวเวอร์บอลเป็นหวยที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้จำหน่ายล็อตเตอรี่รายใหญ่อยู่ 2 รายนั่นก็คือ Powerball และ Mega Millions พาวเวอร์บอลก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1988 ...