หน่วยงานใดจัดเก็บเงินที่ได้มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ? มารู้จักก่อนเลยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง …

รายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปอยู่ที่ไหน?

หน่วยงานใดจัดเก็บเงินที่ได้มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ? มารู้จักก่อนเลยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีสถานะเป็นนิติบุคคล เงินที่ได้จากการขายสลากจึงถูกนำไปเก็บอยู่ที่กองสลาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เงินที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะถูกนำไปใช้เพื่อให้รัฐบาลได้นำเงินส่วนหนึ่งไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ในแต่ละปี จะต้องนำเงินส่งรายได้แผ่นดินล่วงหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรอบครึ่งปีแรกในของทุกปี

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำหน้าที่อะไรบ้าง?

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีหน้าที่หลักสำคัญที่สุดในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือเรียกว่า หวยรัฐบาล เดือนละ 2 งวด งวดละ 15 วัน ทุกวันที่ 1และวันที่ 16 ของทุกเดือน1 ใบราคา 80 บาท พัฒนาระบบวางแผนและดำเนินงานในการเปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อให้มีการเสนอขายสลากในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมตามแผนการขายที่กำหนดไว้ จัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขายสลาก และการดำเนินการตามกฎระเบียบที่กำหนด และจัดการควบคุมการผลิตและจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล (รวมถึงการควบคุมคุณภาพของสลาก) ส่งรางวัลตามผลสลากที่ถูกรางวัล

หน้าที่หลักมีดังนี้

 1. จัดทำหนังสือสถิติและรายงานการขายและการจ่ายรางวัล การตรวจรางวัลให้สะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ 
 2. การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขายและการจ่ายรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลในระบบการจำหน่าย การจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้าให้มีประสิทธิภาพ
 3. ป้องกันและปราบปรามการลักลอบจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสลาก
 4. ส่งเสริมการเข้าร่วมของประชาชนในกิจกรรม ดังกล่าว เป็นผู้จัดการโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุมคุณภาพการพิมพ์
 5. ป้องกันการปลอมแปลงและปราบปรามการฉ้อโกง ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้โปร่งใสและเข้าถึงได้ง่าย

เงินที่ได้มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกไปพัฒนาช่วยเหลือในด้านในบ้าง

 • จะถูกนำไปใช้ในการสนับสนุนโครงการและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะในการพัฒนาสวัสดิการสังคมและพื้นฐานสาธารณสุข เช่น สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาสร้างโรงเรียน การสร้างโรงพยาบาลรวมถึงพัฒนาโรงพยาบาลที่มีความต้องการให้ปรับปรุงส่วนที่ทรุดโทรม การสนับสนุนโครงการสวัสดิการสังคม การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน และสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยว การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สนับสนุนด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้ในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมในพื้นที่ นอกจากนี้ เงินที่ได้ยังมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการเพื่อความยั่งยืนและการป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ การพัฒนาพื้นที่ชุมชน ที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
 • โครงการสำหรับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และโครงการอื่นๆ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมและประชาชนทั่วไปในประเทศไทย พัฒนาการกีฬา การสนับสนุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างฐานการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพสูง โครงการสำหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษอื่น ๆ

เงินที่มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลยังมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเพิ่มคุณค่าและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนโครงการเรียนรู้ และการเสริมสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนของชุมชนและประเทศชาติ การใช้เงินที่มาจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล! เป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรายได้ของรัฐที่มีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การใช้เงินจากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนและการดำเนินการอย่างรอบคอบอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการในการใช้เงินนั้นดีขึ้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ที่ดีที่สุดต่อส่วนรวมของสังคมได้อย่างเต็มที่ ให้มีประสิทธิผลที่ดีที่สุด สำหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว

เงินที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล จะถูกนำไปจัดสรร ดังนี้

 • รางวัล ส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยประมาณ 60% ของเงินที่ได้จากการขาย จะถูกนำไปจ่ายเป็นเงินรางวัล
 • รายได้แผ่นดิน ส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยประมาณ 23% ของเงินที่ได้จากการขาย จะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 • ค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งของเงินที่ได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยประมาณ 17% ของเงินที่ได้จากการขาย จะถูกนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วย 

ค่าใช้จ่ายนี้ รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการผลิตสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าใช้จ่ายในการออกรางวัลค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

บทสรุปเงินได้จากการขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่เพียงแต่ช่วยสร้างโอกาสในการรับรางวัลสำหรับผู้ซื้อ แต่ยังมีส่วนสำคัญในการที่เงินนั้นจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและการเจริญเติบโตของประเทศ อีกทั้งยังมีการสนับสนุนด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาท้องถิ่น เช่น การสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สนับสนุนโครงการการศึกษา ช่วยให้เศรษฐกิจในประเทศไทยดียิ่งขึ้นด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *