ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน วันที่ทุกคนเฝ้ารอด้วยความหวัง เรามีนัดกับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมง เพื่อคอยติดตามการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล …

ขึ้นเงินลอตเตอรี่ สลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่ธนาคารไหนบ้าง

ทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน วันที่ทุกคนเฝ้ารอด้วยความหวัง เรามีนัดกับกองสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองโมง เพื่อคอยติดตามการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือหวยรัฐบาลนั่นเอง และเมื่อผลออกรางวัลมีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องผิดหวังกับผลรางวัลในงวดดังกล่าว แต่วันนึงที่คนส่วนใหญ่ใฝ่ฝัน เฝ้ารอ ผลรางวัลลุ้นลอตเตอรี่ 6ตัวในมือเรา ให้ตรงกับเลขรางวัลที่ออกของกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อเราเดินทางมาถึงจุดหมาย แล้วเราจะทำยังไงต่อ เราต้องตั้งสติ แล้วตรวจทานให้ดี ว่าเลขมันตรงกันจริงๆใช่หรือไม่ ถ้าเราแน่ใจแล้ว เราก็ไปเตรียมดำเนินการขั้นต่อไป คือรีบไปขึ้นเงิน คราวนี้เราต้องศึกษาข้อมูลกันแล้วล่ะ ว่าถ้าวันนึง ฝันนั้นเป็นของเรา เราจะไปขึ้นเงินที่ธนาคารไหนได้บ้าง มาดูกันค่ะ

ธนาคารที่สามารถขึ้นเงินรางวัล

ที่ได้รวบรวมข้อมูลมา ปัจจุบันมีธนาคารที่สามารถขึ้นเงอนรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ มีด้วยกัน 3 แห่ง ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย

มีการคิดค่าธรรมเนียม  สลากกินแบ่งรัฐบาล  หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามระเบียบธนาคารดังกล่าว)
ค่าธรรมเนียม  สำหรับสลากการกุศล  หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามระเบียบของธนาคาร)

เงื่อนไขการขึ้นเงินรางวัล

 1. ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1
 2. ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัล ท่านสามารถขึ้นเงินตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป
 • กรณียอดเงินรวม ไม่เกิน 20,000 บาท ท่านสามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ท่านสามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณีเงินรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท  ท่านสามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น

เอกสารประกอบการขึ้นเงินรางวัลสลากฯ 

 1. บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่มีการรับมอบอำนาจใดๆ)
 2. ใบคำขอใช้บริการขึ้นเงินของธนาคาร
 3. สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้ใช้บริการขึ้นเงิน

ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ธนาคารออมสิน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. สลากที่รับขึ้นรางวัล ต้องเป็นสลากงวดปัจจุบัน เท่านั้น
 2. รางวัลที่รับขึ้นเงิน ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่ 1
 3. สลากจะต้องมีสภาพที่สมบรูณ์ ไม่มีรอยลบ ขูดขีด ฆ่า หรือชำรุดใดใด

ช่วงเวลาในการับขึ้นเงินรางวัล ท่านสามารถรับขึ้นเงินรางวัลตั้งแต่ เวลา 18.00 น ของวันออกรางวัลในงวดนั้น ถึง เวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลงวดถัดไป

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล

สามารถรับรางวัลเป็นเงินสด / หรือรับเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝาก (กรณีโอนต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก สำหรับบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเองคนเดียวเท่านั้น)

คุณสมบัติผู้ขอรับขึ้นเงินรางวัล

 1. บุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 3. เป็นผู้ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ในทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1

อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม  สลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าธรรมเนียมการให้บริการที่ธนาคารออมสินสาขา อัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท เสียอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท (หรือ ร้อยละ 0.5) ค่าธรรมเนียม  สลากการกุศล ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1.0 ของเงินรางวัล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)

เงื่อนไขการขึ้นรางวัล

 1. ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเท่านั้น
 2. บุคคลธรรมดาที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป กรณีผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาทำธุรกรรมด้วย
  *กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของสลากด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ธ.ก.ส.)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมเพียงร้อยละ 1 ของมูลค่าเงินรางวัลแต่ละรางวัล
 • ค่าอากรแสตมป์/ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ในอัตราร้อยละ 0.5 – 1 ของมูลค่าเงินรางวัล ตามประเภทสลาก รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.5 – 2 ของมูลค่าเงินรางวัล

เอกสารที่ใช้ขอขึ้นรางวัล

 1. แสดงบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน (กรณีไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส.)
 2. กรณีชาวต่างชาติใช้หนังสือเดินทาง (Passport)
 3. สลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับจริง

การตรวจรางวัลที่ดีและขึ้นเงินอย่างมีคุณภภาพ

สำหรับธนาคารที่กล่าวมาทั้ง 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ แต่สำหรับกรณีการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 ต้องทำที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ธนาคารบางแห่งอาจมีบริการเพิ่มเติม เช่น บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากถึงบ้าน หรือบริการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีอย่าลืมเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สลากที่ถูกรางวัล บัตรประชาชน และสมุดบัญชีธนาคาร กรณีต้องการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชี ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการผิดพลาดในการรับบริการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *